L
  Kennisbank
  Stel een algemene vraag aan de commissie

  Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:


  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.

  • Door het invoeren van een zoekterm.

  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

   

  Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:


  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.

  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.

  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.

  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

  Integraliteit: Geen tunnelvisie in de visie op tunnels

  Print ook alle onderliggende artikelen
  Zwart-wit
  print
  Via onderstaand formulier kunt u opmerkingen plaatsen over dit artikel.
  Dit handboek bevat ’best practices’ die beschrijven hoe de tunnel er ‘onder de motorkap’ uit moet zien om effectief en veilig te kunnen worden gebruikt. Maar dat is niet genoeg!

  In deze paragraaf vragen we u om, met het oog op de toekomst, een tunnel te zien als meer dan een technische constructie met een beperkte functie.  

  Een integrale visie maakt meer haalbaar en betaalbaar

  Met het oog op de betaalbaarheid zal in de toekomst steeds vaker het toevoegen van extra functies van doorslaggevend belang zijn in de haalbaarheid van ondergrondse constructies zoals tunnels, omdat alleen zo waardecreatie op langere termijn zal kunnen plaatsvinden, denk aan duurzame energievoorziening, koppeling met recreatie, gebiedsontwikkeling e.d. De discussie over de haalbaarheid strekt zich inmiddels ook verder uit dan alleen de nieuwbouwfase. Onder andere door gebruik te maken van levensduurbenaderingen, (zoals LCC) en contractvormen (zoals DBFM) wordt (een deel van) de levenscyclus van een tunnel in de afweging meegenomen. Aandachtspunt daarbij is dat deze benadering voldoende rekening houdt met toekomstige onzekerheden en hierop kan inspelen. Opdrachtgevers zullen hiertoe actief vragen om voorzieningen die aanpasbaar zijn bij zich wijzigende omstandigheden, nieuwe inzichten of nieuwe technieken. Kortom, het is in het belang van het realiseren voor de huidige primaire functie (mobiliteit, transport, opvang/opslag) dat nut en noodzaak van een tunnel vanuit een integrale visie worden aangevlogen. De renovatie van de ca. 60 tunnels die we komende decennia voorzien, kan hiertoe kansen geven.

  Een integrale visie heeft oog voor uitdagingen van de toekomst

  Naast de problemen die we met de aanleg van een tunnel willen oplossen (bereikbaarheid, mobiliteit, dubbel ruimtegebruik, kwaliteit op maaiveldniveau), ontstaan er ook potentiële nieuwe uitdagingen. De aanleg van nieuwe tunnels en de renovatie en/of aanpassing van bestaande tunnels hebben invloed op het landschap, de ondergrond, de waterhuishouding, de luchtkwaliteit en veroorzaken hinder en tijdelijke beperking van de bereikbaarheid bij aanleg of renovatie. Ook die uitdaging vraagt om een integrale visie, waarin belangrijke maatschappelijke opgaven, bij zowel nieuwbouw als renovatie. Denk daarbij aan zaken zoals het ondergronds ruimtegebruik in de stad, de verbinding van ondergrond/bovengrond en minder hinder of sneller bouwen. Hetzelfde geldt voor de technische uitdagingen die nog voor ons liggen, zoals ondieper bouwen en de bodem als bouwplaats (smart soils, versterkte bodem, werken in dik water)

  Een integrale visie = een duurzame visie

  Een integrale visie op tunnels is gebaseerd op de uitgangspunten voor duurzame ontwikkeling, omdat daarin alle aspecten aan de orde komen waar het in bovengenoemde maatschappelijke vragen en uitdagingen om gaat. De reikwijdte van het begrip duurzaamheid is voor dit handboek bepaald op basis  van de negen duurzaamheidsaspecten zoals benoemd in het Inspiratiedocument Duurzaamheid (gratis te downloaden via cob.nl) dat in 2014 werd samengesteld door het Expertteam dat duurzaamheidscriteria voor aanleg en beheer van de Rotterdamsebaan heeft ontwikkeld, te weten:

  1. Functiecombinaties en flexibiliteit

  2. Landmark

  3. Maatschappelijke participatie en kennisborging

  4. Social fairness

  5. Geluid

  6. Luchtkwaliteit

  7. Natuurlijke inpassing

  8. Grondstoffengebruik

  9. Energie

  Een integrale visie vraagt om durvers, denkers en doeners

  Voor het ontwikkelen van een integrale visie op tunnels binnen uw organisatie kunt u niet vroeg genoeg beginnen en niet breed genoeg kijken. Organiseer eens een sessie met de kinderen van uw medewerkers, haal een kunstenaar, historicus, stedenbouwkundige of gamer bij uw team. Investeer in durvers (mensen die innovatief naar oplossingen zoeken), denkers (mensen die problemen zien maar ze ook willen oplossen) en doeners (mensen die in de praktijk weten wat werkt en wat niet). Zoek nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe oplossingen en durf over uw eigen horizon heen te kijken en de discussie aan te gaan als u denkt dat het beter of anders kan. Wij wensen u veel succes, inspiratie en een integrale visie toe!

   

  0 reacties | Reactie plaatsen